Абай облысы Денсаулық сақтау басқармасының ядролық медицина және онкология орталығы

[trp_language language=”ru_RU”]

Сегодня заместитель директора Центра ядерной медицины и онкологии по развитию и стратегическому планированию, Доктор PhD Куанткан Жабагин совместно с онкологами организаций первичной медико-санитарной помощи области Абай провел анализ запущенных случаев онкологических заболеваний в регионе.

В ходе встречи были рассмотрены утвержденные стандарты организации оказания онкологической помощи населению, представлен анализ работы смотровых кабинетов, озвучены основные причины поздней диагностики и запущенности злокачественных новообразований у пациентов. Также Куанткан Жабагин акцентировал внимание коллег на утвержденных инструкциях по контролю и изучению случаев позднего выявления злокачественных новообразований.

[/trp_language][trp_language language=”kk”]

Бүгін ядролық медицина және онкология Орталығы директорының даму және стратегиялық жоспарлау жөніндегі орынбасары, PhD докторы Қуантқан Жабағин облыстың бастапқы медициналық-санитариялық көмек көрсету ұйымдарының онкологтарымен бірлесіп Абай өңіріндегі онкологиялық аурулардың асқыну жағдайларына талдау жүргізді.

Кездесу барысында халыққа онкологиялық көмек көрсетуді ұйымдастырудың бекітілген стандарттары қаралды, арнаулы тексеру кабинеттерінің жұмысына талдау жасалды, пациенттерде қатерлі ісіктердің кеш анықталуы мен аурудың асқынуының негізгі себептері айтылды. Сондай ақ, Қуантқан Жабағин әріптестеріне қатерлі ісіктерді кеш анықтау жағдайларын бақылау және зерттеу жөніндегі бекітілген нұсқауларға баса назар аударуды ұсынды.

[/trp_language][trp_language language=”en_US”]

Today, deputy director for development and strategic planning of Center of Nuclear Medicine and Oncology, PhD., Kuantkan Zhabagin, in cooperation with oncologists from primary health care organizations of Abai region, analyzed neglected cancer cases in the region.
Approved standards for provision of oncological care to the people were considered. Analysis of operation of examination rooms was presented and main reasons for late diagnostics and neglected cases of malignant neoplasms in patients were announced. Kuantkan Zhabagin also drew attention of colleagues on approved instructions used for monitoring and studying of cases with late detection of malignant neoplasms.

[/trp_language]