Абай облысы Денсаулық сақтау басқармасының ядролық медицина және онкология орталығы

[trp_language language=”ru_RU”]

В рамках месячника повышения осведомленности о раке молочной железы заведующий отделением маммологии и гинекологии Центра ядерной медицины и онкологии Толеген Курмангалиев провел обучающую лекцию для преподавателей экономического лицея.

Как было отмечено в ходе выступлений, рак молочной железы – самая распространенная форма злокачественных опухолей у женщин. Ежегодно в мире регистрируется более 2.2 миллионов случаев заболевания раком молочной железы, причем количество заболевших растет год от года. К примеру, на сегодняшний день число женщин с впервые выявленным раком молочной железы в 1,5 раза больше, чем 15 лет назад.

Рак молочной железы – социально значимое заболевание, поскольку встречается во всех возрастных группах. По статистике, каждая 8-я женщина имеет риск получить этот диагноз. Причём вероятность заболевания резко повышается после 40 лет и c годами только увеличивается.

В своей речи Толеген Курмангалиев озвучил факторы риска, повышающие вероятность возникновения рака молочной железы, главные признаки и особенности онкологического заболевания, методы профилактики и лечения. Как подчеркнул эксперт, на сегодняшний день самым надежным способом борьбы с раком молочной железы является превентивная диагностика. Вероятность полного выздоровления в случае ранней диагностики достигает 94%.

[/trp_language]

[trp_language language=”kk”]

Сүт безі обыры туралы хабардарлықты арттыру айлығы аясында Ядролық медицина және онкология орталығының маммология және гинекология бөлімінің меңгерушісі Төлеген Құрманғалиев Экономикалық лицей оқытушыларына оқыту дәрісін өткізді.

Баяндама барысында айтылғандай, сүт безі қатерлі ісігі – әйелдердегі қатерлі ісіктердің ең көп таралған түрі. Жыл сайын әлемде сүт безі қатерлі ісігінің 2.2 миллионнан астам жағдайы тіркеледі, олардың саны жылдан жылға артып келеді. Мысалы, бүгінгі таңда сүт безі обыры алғаш рет анықталған әйелдер саны 15 жыл бұрынғыға қарағанда 1,5 есе көп.

Сүт безі қатерлі ісігі-бұл әлеуметтік маңызы бар ауру, өйткені ол барлық жас топтарында кездеседі. Статистикаға сәйкес, әрбір 8-ші әйелде осы диагноздың болу қаупі бар. Сонымен қатар, аурудың болу ықтималдығы 40 жастан кейін күрт артады және жылдар өткен сайын тек ұлғая береді.

Төлеген Құрманғалиев өз сөзінде сүт безі обырының пайда болу ықтималдығын арттыратын қауіп факторларын, онкологиялық аурудың негізгі белгілері мен ерекшеліктерін, алдын алу және емдеу әдістерін атап өтті. Сарапшы атап өткендей, бүгінгі таңда сүт безі обырымен күресудің ең сенімді жолы – алдын алу диагностикасы. Ерте диагноз қойылған жағдайда толық сауығып кету ықтималдығы 94 пайызға жетеді.

[/trp_language]

[trp_language language=”en_US”]

As part of the Breast Cancer Awareness Month, head of Mammology and Gynecology Department of Center of Nuclear Medicine and Oncology, Tolegen Kurmangaliev, held a training for teachers from economical lyceum.
It was noted during the presentations that breast cancer is the most common form of malignant tumors in women. More than 2.2 million cases of breast cancer are registered annually in the world, and the number of cases is growing every year. For instance, today the number of women with just diagnosed breast cancer is 1.5 times more than 15 years ago.
Breast cancer is socially significant issue as it occurs in all age groups. According to statistics, every 8th woman is at risk group to have such diagnosis. Moreover, probability of the disease increases sharply after 40 years and goes up while you get older.
Tolegen Kurmangaliyev spoke about risk factors that increase the likelihood of breast cancer, main signs and behavior of the cancer, methods of prevention and treatment. According to the expert, today, the most reliable way to fight breast cancer is undergo diagnostics. Probability of complete recovery in case of early diagnosis is up to 94%.

[/trp_language]