Абай облысы Денсаулық сақтау басқармасының ядролық медицина және онкология орталығы

[trp_language language=”ru_RU”]Сегодня в Центре ядерной медицины и онкологии руководитель центра химиотерапии Казахского научно-исследовательского института онкологии и радиологии, к.м.н. Рамиль Абдрахманов провел образовательный семинар для врачей онкологов «Современные методы лекарственной терапии немелкоклеточного рака легкого и новые возможности лечения пациенток с РМЖ HER2- HR+».
В ходе семинара была рассмотрена эпидемиология рака легкого и молочной железы в Республике Казахстан, озвучены современные методы таргетной терапии метастатического ALK позитивного немелкоклеточного рака легкого.
В этот день руководитель центра химиотерапии КазНИИОиР Рамиль Абдрахманов совместно со специалистами центра во время МДГ также проконсультировал тяжелобольных химиотерапевтических пациентов.
[/trp_language][trp_language language=”kk”]Бүгін Ядролық медицина және онкология орталығында Қазақ онкология және радиология ғылыми-зерттеу институты химиотерапия орталығының меңгерушісі, м.ғ.к. Рамиль Абдрахманов онколог-дәрігерлерге арналған «Өкпенің қатерлі ісігі емінің заманауи әдістері және HER2-HR+ сүт безі обыры бар науқастарды емдеудің жаңа мүмкіндіктері» атты оқу семинарын өткізді.
Семинар барысында Қазақстан Республикасындағы өкпе және сүт безі обырының эпидемиологиясына шолу жасалып, метастаздық ALK-позитивті ұсақ жасушалы емес өкпе обырына арналған таргетті терапияның заманауи әдістері туралы айтылды.
Бұл күні Қазақ онкология және радиология ғылыми-зерттеу институты химиотерапия орталығының меңгерушісі Рамиль Абдрахманов орталық мамандарымен бірге ауыр сырқаттанған химиотерапиялық науқастарға да кеңес берді.
[/trp_language][trp_language language=”en_US”]Today in the center of nuclear medicine and oncology, Head of Chemotherapy Center, Kazakh Research Institute of Oncology and Radiology, Ph.D. Ramil Abdrakhmanov held educational seminar for oncologists on “Modern methods of medicine therapy of non small cell cancer of the lung and new possibilities for treating patients with breast cancer Her2- HR+”.

During the seminar, epidemiology of lung and breast cancers in the Republic of Kazakhstan was considered, modern methods of targeted therapy for metastatic ALK positive non –small cell cancer of the lung.

On this day, head of the Chemotherapy Center, KSRIO&R, Ramil Abdrakhmanov, together with the specialists of the center (multidisciplinary group) consulted chemotherapeutic patients with severe conditions.
[/trp_language]