Абай облысы Денсаулық сақтау басқармасының ядролық медицина және онкология орталығы

3-4 мая 2018 г. в г.Алматы проходила международная конференция на тему : «Рак легкого передовые решения». Организаторами мероприятия явились КазНИИОиР и Общественный фонд «Вместе против рака» при поддержке МЗ РК. Участниками данной конференции стали заведующая дневным стационаром Карнакова Н.Ю., заведующий отделением общей онкологии Суров М.Ю. онколог хирург Адильгазыулы Шынгыс.

Второй день мероприятия был продолжен тематическими мастер-классами. По радиологии мастер-класс провела эксперт международного класса Майя Джугашвили (Италия), а по хирургии опытом делились специалисты из США, Великобритании, Швеции, Израиля.

В завершении мастер-класса, участникам были выданы сертификаты.

[:kz]2018 жылдың 3-4 мамырында Алматы қаласында «Өкпе обыры алдыңғы қатарлы шешімдер» тақырыбында халықаралық конференция өтті. Іс шараны ҚР ДМ қолдауымен ҚазОРҒЗИ және «Барлығымыз бірге обырға қарсы» Қоғамдық қоры ұйымдастырды. Аталмыш конференцияға күндізгі стационар бөлімінің меңгерушісі Н.Ю.Карнакова, жалпы онкология бөлімінің меңгерушісі М.Ю.Суров, онкохирург Әділғазыұлы Шыңғыс қатысты.

Іс шараның екінші күні тақырыптық шеберлік сабақтарымен жалғасты. Радиология бойынша шеберлік сабағын халықаралық дәрежедегі сарапшы Майя Джугашвили (Италия) өткізді, ал хирургия бойынша АҚШ, Ұлыбританияның, Швецияның, Израильдің мамандары тәжірибелерімен бөлісті.

Шеберлік сабағы аяқталғанда қатысушыларға сертификат тапсырылды.

[:en]May 3-4, 2018 in Almaty was an international conference on “Advanced lung cancer”. The organizers of the event were KazSRIOaR and the Public Foundation Together Against Cancer with the support of the Ministry of Health of the Republic of Kazakhstan.

The participants of this conference were the head of the day hospital Karnakova N.Yu., the head of the department of general oncology M.Yu.Surov, oncologist surgeon Adilgazyuly Shyngys. The second day of the event was continued by thematic master classes. On radiology the master class was conducted by the expert of international class Maya Dzhugashvili (Italy), and the experts from the United States, Great Britain, Sweden, Israel shared experience in surgery. At the end of the master class, the participants were given the certificates.