Абай облысы Денсаулық сақтау басқармасының ядролық медицина және онкология орталығы

13 марта 2018г. в РОД г. Семей онкологами хирургами во главе с профессором Адылхановым Тасболат Алпысбесовичем, а также Смаиловым Ельдос Ершатовичем провели операцию гибридная трансхиатальная субтотальная резекция пищевода абдомино-цервикальным доступом с пластикой желудочным стеблем, с формированием эзофагогастроанастомоза на шее при раке пищевода.

Данная операция малотравматична, что благоприятно влияет на восстановление пациента после операции, при этом технически очень сложная. Обычно, для проведения такой операции приходится делать разрез на грудной клетке пациента, выключать из дыхания правое легкое, но у данного пациента это было невозможно, из-за того что у него имелись выраженные изменения в обеих легких. Весь этап операции выполняемый в брюшной полости, был проведен с применением современной эндоскопической техники, пищевод выделен в средостении (пространство где лежит пищевод, трахея, аорта), далее произведен разрез на шее, опухоль выделена, удалена, и сформировано новое соединение пищевода и желудка. В данное время пациент выписан из больницы и снова может нормально питаться.

[:kz]2018 жылдың 13 наурызында  Семей қаласының ӨОД профессор Адылханов Тасболат Алпысбесұлы, сондай-ақ Смаилов Ельдос Ершатұлы  бастаған онколог – хирургтар өңеш обырында мойынға эзофагогастроаностомаз қойып, асқазан өзекшесі пластикасы бар, абдомин-цервикалды өтімділігімен өңешті гибридті трансиаталды субтоталды резекция операциясын жүргізді.

Аталмыш операцияның жарақаты аз, бұл техникалық жағынан өте күрделі болғанымен пациенттің операциядан кейін қалпына келуіне жағымды ықпал жасайды. Әдетте, мұндай операцияны орындау үшін пациенттің кеудесіне тілік салуға тура келеді, оң жақ өкпенің тынысын тоқтатады, бірақ, аталмыш пациенттің екі жақ өкпесінде айқын өзгерістер болғандықтан,  бұл мүмкін болмады. Іш қуысына орындалған операцияның барлық кезеңі заманауи эндоскопиялық техниканы қолданып жүргізілді, өңеш көкірек қуысында бөлінді (өңеш, кеңірдек, қолқа жатқан кеңістік),одан кейін мойынға тілік  салынды, ісік  бөліп алып тасталды және өңеш пен асқазанның жаңадан қосылды. Қазіргі уақытта пациент ауруханадан шықты және қайтадан қалыпты тамақтана алады.

[:en]March 13, 2018 oncologists surgeons led by Professor Adylkhanov Tasbolat Alpysbevichem and Smailov Eldos Ershatovich conducted an operation of hybrid transhytal subtotal resection of the esophagus by abdomino-cervical access with plasty of the gastric stem, with the formation of esophagogastroanastomosis on the neck in esophagus cancer.

This operation is not very traumatic, which has a beneficial effect on the recovery of the patient after surgery, and is technically very complicated. Usually, for such an operation, it is necessary to make a cut on the patient’s chest, to switch off the right lung from the breath, but this was impossible in this patient, because he had pronounced changes in both lungs. The entire stage of the operation performed in the abdominal cavity was performed using modern endoscopic technique, the esophagus was isolated in the mediastinum (the space where the esophagus, trachea, aorta lies), a cut was made on the neck, the tumor was excised, and a new junction of the esophagus and stomach was formed. At this time, the patient is discharged from the hospital and can again eat normally.