Абай облысы Денсаулық сақтау басқармасының ядролық медицина және онкология орталығы

В рамках Декадника приуроченного ко Всемирному дню борьбы против рака 9 февраля 2018 на базе РОД г.Семей прошло семинар-совещание по итогам 2017 года под председательством главного терапевта г.Семей Свитич Т.Н..

На семинар-совещаний приняли участие онкологи и заместители главных врачей организации ПСМП города и районов, всего на семинар-совещании участвовало 60 человек. На мероприятии были озвучены доклады «Качественные показатели онкологической службы Семейского региона по итогам 2017 года» и «Реализация скрининговых программ по ранней диагностике злокачественных новообразований по Семейскому региону за 2017 г. Приказ № 995. Изменения и дополнения».
Кроме того, с докладами выступили онкологи Бескарагайского ЦРБ Аккожина Г.О., Урджарского ЦРБ Адильмуратова Г.А., онколог КДП №3 г.Семей Шошаева Г.А., онколог поликлиники №1 г.Семей Исаева Т.В.

В конце мероприятия были обсуждены проблемные вопросы онкологической службы в районах и отдельных учреждениях ПМСП, намечены пути решения проблем и вопросы совершенствования онкологической помощи на местах.

[:kz]Обырға қарсы Дүниежүзілік күрес күніне орайластырылған Онкүндік аясында Семей қаласының ӨОД базасында 2018 жылдың 9 ақпанында Семей қаласының бас терапеві Т.Н.Свитичтің төрағалығымен 2017 жылдың қорытындысы бойынша семинар-кеңес өткізілді.

Семинар-кеңеске қала және аудандардағы БМСК ұйымдары бас дәрігерлерінің орынбасарлары және онкологтар қатысты. Семинар-кеңеске барлығы 60 адам қатысты. Іс шарада «2017 жылдың қорытындысы бойынша Семей өңірі онкологиялық қызметінің сапалы көрсеткіштері» және «Семей өңірі бойынша 2017 жылы қатерлі ісіктерді ерте анықтау жөніндегі скринингтік бағдарламаларды іске асыру№995 бұйрығы өзгертулер мен толықтырулар» тақырыбында баяндама жасады.

Сонымен қатар, Бесқарағай АОА онкологы Г.О.Аққожина, Үржар АОА Г.А.Адилмуратова, Семей қаласы №3 КДЕ онкологы Г.А.Шошаева, Семей қаласы №1 емхананың онкологы Т.В.Исаевалар баяндамалар оқыды.
Іс шара соңында аудандардағы және жекелеген БМСК мекемелеріндегі онкологиялық қызметтің проблемалы мәселелері талқыланып, оларды шешу жолдары, жергілікті жерлердегі онкологиялық көмекті дамыту мәселелері қарастырылды.

[:en]Within the framework of the Decade dedicated to the World Cancer Day, February 9, 2018, a workshop meeting on the results of 2017 was held under the chairmanship of the chief therapist Semey Svitich T.N. on the basis of Semey Regional Oncology center.

Oncologists and deputy chief physicians of the town`s and district`s organizations participated in the workshop, 60 participants participated in the workshop. At the event, the reports “Quality indicators of the oncological service of the Semey region following the results of 2017” and “Implementation of screening programs for early diagnosis of malignant neoplasms in the Family Region for 2017 were issued. Order N 995. Changes and Additions.”

In addition, oncologists of the Beskaragai CRH were Akkozhin G.O., Urdzhar CRH Adilmuratova G.A., oncologist of CDH # 3 of Semey Shoshaeva G.A., oncologist of the polyclinic № 1 in Semey Isaeva Т.V.

At the end of the event, the problematic issues of oncological services in the districts and individual facilities were discussed, ways of solving problems and improving oncological care in the field were outlined.