Абай облысы Денсаулық сақтау басқармасының ядролық медицина және онкология орталығы

[trp_language language=”ru_RU”]Сегодня коллектив онкологического диспансера поздравил с 40-летним стажем работы в одном рабочем месте, с трудовым юбилеем опытного врача, отличного специалиста Г.А. Хазипову.

Гульжаухар Абдулловна начала свою трудовую деятельность в онкологическом диспансере со 2 февраля 1978 года. Врач онколог высшей квалификационной категории. 16 лет работала врачом онкогинекологом, с 1994 по 1999 годы была заведующей химиотерапевтического отделения. А с 1999 г. по сей день трудится врачом химиотерапевтом. Автор ряда рациональных предложении. Продолжает повышать свою квалификацию, оттачивать знания. Была участницей Международных научно-практических конференции и съездов онкологов и радиологов Республики Казахстан, стран СНГ и дальнего зарубежья (Германия, Сербия). Много лет является наставником молодых специалистов.

Ее труд неоднократно был отмечен благодарностями, Гульжаухар Абдулловна награждалась Грамотами Акима города и области, профсоюза работников здравоохранения РК, Обкома Союза медработников.

Активно участвует в общественной жизни диспансера, участвует на конкурсах художественной самодеятельности диспансера, является членом татарского общественного центра. Пользуется авторитетом среди коллег, ее любят и уважают не только в коллективе, но и выражают благодарность не одна сотня пациентов и их родственников, которым она продлила жизнь, подарила надежду. Воспитывает 2 прекрасных детей, 3 внуков.

Коллектив диспансера от всего сердца поздравил с этим знаменательным днем Г.А. Хазипову и пожелал ей крепкого здоровья, достатка и благополучия.[/trp_language][trp_language language=”kk”]Онкологиялық диспансер ұжымы бүгін тәжірибелі дәрігер, үздік маман Г.А.Хазипованы бір жұмыс орнындағы 40 жылдық еңбек өтілімен құттықтады.
Гүлжаухар Абдуллақызы өзінің еңбек жолын 1978 жылы 2 ақпанда онкологиялық диспансерде бастады. Жоғары біліктілік санатындағы дәрігер-онколог. 16 жыл дәрігер-онкогинеколог болып жұмыс жасаған, 1994 – 1999 жылдар аралығында химиотерапия бөлімінің меңгерушісі болды. 1999 жылдан бастап бүгінгі күнге дейін дәрігер-химиотерапевт болып қызмет етеді. Бірқатар жаңашыл ұсыныстардың авторы. Өз біліктілігі мен білімін жетілдіруді жалғастыруда. Қазақстан Республикасы онкологтары мен радиологтары съезінің, ТМД елдері және алыс-жақын шетелдердегі (Германия, Сербия) Халықаралық ғылыми-практикалық конференциялардың қатысушысы болды. Көптеген жылдар жас мамандардың тәлімгері.

Ол кісінің еңбегі бірнеше рет марапатқа ие болды, Гүлжаухар Абдуллақызы қала және облыс әкімінің, ҚР денсаулық сақтау ісі кәсіподақ ұйымының, медицина қызметкерлері Қоғамы обкомының грамоталарымен марапатталған.

Диспансердің қоғамдық жұмысына белсене қатысады, диспансердің көркемөнерпаздар байқауларына қатысады, татар қоғамдық орталығының мүшесі. Әріптестері арасында беделді, ол кісіні тек ұжым ғана емес, үміт отын жағып, өмірлерін ұзартуға септігін тигізген жүздеген пациенттер мен олардың туыстары жақсы көріп, алғыстарын білдіреді. Тәрбиелі 2 бала өсіріп, 3 немере сүйіп отырған аяулы әже.

Диспансер ұжымы Г.А.Хазипованы шын жүректен осы мерейлі күнмен құттықтап, денсаулық, жетістіктер мен игілік тіледі.[/trp_language][trp_language language=”en_US”]Today the staff of oncological dispensary congratulated an excellent specialist, G.A. Hazipova, with 40 years of work experience, labor anniversary of the experienced doctor. Gulzhauhar Abdullovna started her working career in oncological dispensary since February 2, 1978. She is an oncologist of the highest qualification category. She worked as a doctor oncogynecologist for 16 years, she was the head of the chemotherapy department from 1994 to 1999. In addition, since 1999 she still works as a chemotherapist. She is the author of a number of rational proposals. She continues to improve her skills and gain knowledge. She was a participant of international scientific and practical conferences and congresses of oncologists and radiologists of the Republic of Kazakhstan, CIS countries and other countries (Germany, Serbia). For many years, she has been a mentor of young specialists. Her work was repeatedly noted with gratitude; Gulzhauhar Abdullovna was awarded with diplomas of Akim of the city and region, trade union of health workers of the RK, Regional Committee of the Union of Medical Workers. She actively participates in public life of the dispensary, art competitions of the dispensary, and is a member of the Tatars’ Social Center. She enjoys authority among her colleagues, she is loved and respected not only in the team, but also by hundreds of patients and their relatives as she extended their lives and gifted hope. She brings up two beautiful children, 3 grandchildren. The staff of the dispensary wholeheartedly congratulated her and wishes her good health, prosperity and well-being.[/trp_language]