Абай облысы Денсаулық сақтау басқармасының ядролық медицина және онкология орталығы

С 03 мая по 28 мая 2017 года в рамках Программы 003 000 159 «Повышение квалификации и переподготовка кадров» акимата ВКО, сотрудники Инженерно-радиологической службы в лице главного инженера-радиолога Идинова М.Т., инженера Бидахметова Д.Т., медицинских физиков Адильбаева Д.Н. и Канапиянова К.З., инженеров-радиохимиков Мусапирова К.А. и Сарсекеева А.Ш. прошли стажировку на базе EUROCENTERMEDICA (г. Варшава, Польша) на тему: «Оператор циклотрона», «Оператор производства радиофармпрепаратов», «Контроль качества радиофармпрепаратов», «Физик ядерной медицины».

В период проведения стажировки были приобретены навыки по выработке изотопа F18 на циклотроне, далее производства радиофармперпарата ФДГ с использованием данного изотопа, контроль качества приготовленного радиофармпрепарата и периодический контроль качества медицинского диагностического оборудования. Все полученные знания и навыки будут внедряться при открытии Центра ядерной медицины Регионального онкологического диспансера г.Семей.
[:kz]2017 жылдың 03 – 28 мамыры аралығында ШҚО әкімдігінің 003 000 159 «Біліктілікті жоғарылату және мамандарды қайта даярлау» Бағдарламасы аясында бас инженер – М.Т.Идинов бастаған инженерлік-радиологиялық қызмет қызметкерлері: инженер – ДТ.Бидахметов, медицина физигі –Д.Н. Адильбаев және Қ.З.Қанапиянов, инженер – радиохимиктер Қ.А.Мусапиров және Ә.Ш.Сарсекеев EURO CENTER MEDICA (Варшава қаласы, Польша) базасында «Циклотрон операторы», «Радиофармпрепараттар өндірісінің операторы», «Радиофармпрепараттар сапасын бақылау», «Ядролық медицина физигі» тақырыптары тағлымдамадан өтті.


Тағлымдама өту кезеңінде F18 циклотронында изотоп өндіру жөнінде машықтанды, одан әрі аталмыш изотопты қолданып ФДГ радиофармперпаратын өндіру, дайындалған радиофармпрепараттар сапасын бақылау және медициналық диагностикалық құрылғының сапасын кезеңмен бақылау. Барлық алынған білім мен машық Семей қаласы өңірлік онкологиялық диспансері Ядролық медицина орталығын ашу кезінде қолданылатын болады.