Абай облысы Денсаулық сақтау басқармасының ядролық медицина және онкология орталығы

[trp_language language=”ru_RU”]7 апреля Центр ядерной медицины и онкологии г.Семей с тренингом посетил Рахыпбеков Толебай Косиябекович, доктор медицинских наук, профессор, член-корреспондент НАН РК, Президент Национальной ассоциации «Primary Health Care», Заслуженный деятель Республики Казахстан.
В ходе тренинга Толебай Косиябекович подчеркнул важность развития сотрудничества, проектного управления и различных методов менеджмента для сотрудников Центра. Профессор поделился богатым опытом применения проектного управления на практике.
Толебай Косиябекович является выпускником Медицинского университета Семей, где также прослужил ректор с 2007 по 2017 гг. Также профессор занимал должности Председателя Комитета здравоохранения Министерства образования, культуры и здравоохранения Республики Казахстан, г. Алматы (07.1998-03.1999), Председателя Комитета здравоохранения Министерства здравоохранения, образования и спорта Республики Казахстан, г. Астана (03.1999-12.1999), Советника Премьер-Министра Республики Казахстан (03.2000-05.2002), Председателя Совета Директоров Медицинского университета Астана. Толебай Косиябекович также являлся депутатом Верховного Совета РК 12-го созыва, кандидатом в депутаты Верховного Совета Республики Казахстан 13-го созыва, депутатом Восточно-Казахстанского областного маслихата.
Является автором более 170 печатных публикаций, из них: 6 монографий, 5 учебных пособий, 17 методических рекомендаций. Подготовлено 6 докторов, 19 кандидатов медицинских наук и 3 доктора PhD.
[/trp_language][trp_language language=”kk”]7 сәуірде Семей қаласының ядролық медицина және онкология орталығына медицина ғылымдарының докторы, профессор, ҚР ҰҒА корреспондент-мүшесі, «Primary Health Care» Ұлттық қауымдастығының президенті, Қазақстан Республикасының Еңбек сіңірген қайраткері Төлебай Қосиябекұлы Рахыпбеков тренингпен келді.
Тренинг барысында Төлебай Қосиябекұлы Орталық қызметкерлері үшін ынтымақтастықты, жобалық басқаруды және менеджменттің түрлі әдістерін дамытудың маңыздылығын атап өтті. Профессор жобалық басқаруды тәжірибеде қолданудың бай тәжірибесімен бөлісті.
Төлебай Қосиябекұлы Семей медициналық университетінің түлегі, 2007-2017 жж. аралығында ректор қызметін атқарған. Сонымен қатар, профессор Қазақстан Республикасы Білім, мәдениет және денсаулық сақтау министрлігі Алматы қаласының Денсаулық сақтау комитетінің төрағасы, (07.1998-03.1999), Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау, білім және спорт министрлігі Астана қаласының Денсаулық сақтау комитетінің төрағасы, (03.1999-12.1999) қызметтерін атқарды. Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің кеңесшісі (03.2000-05.2002), Астана медицина университетінің Директорлар кеңесінің төрағасы қызметтерін атқарған. Төлебай Қосиябекұлы 12-ші шақырылған ҚР Жоғарғы Кеңесінің депутаты, 13-ші шақырылған Қазақстан Республикасы Жоғарғы Кеңесінің депутаттығына кандидат, Шығыс Қазақстан облыстық мәслихатының депутаты болған.
170-тен астам баспа басылымдарының авторы, оның ішінде: 6 монография, 5 оқу құралы, 17 әдістемелік ұсыныс. 6 доктор, 19 медицина ғылымдарының кандидаты және 3 PhD докторы дайындалды.
[/trp_language][trp_language language=”en_US”]

On April 7, Tolebay Kosiyabekovich Rakhypbekov, Doctor of Medical Sciences, Professor, Corresponding Member of the National Academy of Sciences of the Republic of Kazakhstan, President of the National Association “Primary Health Care”, Honored Worker of the Republic of Kazakhstan, visited the Center of Nuclear Medicine and Oncology in Semey.

During the training, Tolebai Kosiyabekovich emphasized importance of developing cooperation, project management and various management methods for the Center’s employees. The professor shared his rich experience in applying project management into practice.

Tolebay Kosiyabekovich is a graduate of Semey Medical University. He served at the university at the position of a rector from 2007 to 2017. The professor held the positions of Chairman of the Health Committee of the Ministry of Education, Culture and Health of the Republic of Kazakhstan, Almaty (07.1998-03.1999), Chairman of the Health Committee of the Ministry of Health, Education and Sports of the Republic of Kazakhstan, Astana (03.1999-12.1999), Advisor to the Prime Minister Republic of Kazakhstan (03.2000-05.2002), Chairman of the Board of Directors of Astana Medical University. Tolebai Kosiyabekovich was also a deputy of the Supreme Council of the Republic of Kazakhstan of the 12th convocation, a candidate for deputies of the Supreme Council of the Republic of Kazakhstan of the 13th convocation, a deputy of Maslikhat for East Kazakhstan Region.

He is the author of more than 170 printed publications including 6 monographs, 5 manuals, 17 methodological recommendations. He supervised 6 doctors, 19 candidates of medical sciences and 3 PhDs.
[/trp_language]