Абай облысы Денсаулық сақтау басқармасының ядролық медицина және онкология орталығы

[trp_language language=”ru_RU”]

Дорогие друзья! В прошлом году в рамках борьбы с пандемией коронавирусной инфекции COVID-19 в Центр ядерной медицины и онкологии г. Семей поступила гуманитарная помощь.

На протяжении всего 2020 года меценаты в лице частных предпринимателей и общественных фондов передали Центру очень нужное оборудование.

В результате медицинский арсенал ЦЯМиО пополнился кислородными концентраторами. Персонал получил медицинские перчатки, маски, защитные костюмы, питьевую воду.⠀

Мы бы хотели ещё раз напомнить имена наших меценатов:

  • Это Шухрат Ибрагимов, член совета директоров Евразийского банка;
  • Руководитель семейского предприятия «Автоматика Сервис» Даулет Джакипов;
  • Общественный фонд «Добровольное общество милосердие»;
  • Семейская компания, сеть шинных центров «Эйкос».

Если учесть, что медицинские технологии быстро развиваются, оборудование периодически выходит из строя, а люди приходят в больницы в ожидании получить современное и действенное лечение, то становится ясно, насколько ценной является помощь от меценатов.

Это подарок не столько медикам, сколько пациентам, помощь ради здоровья жителей города и региона.

Мы понимаем, что говорить о подобного рода добрых делах не принято, что имена меценатов часто оставляют в стороне. Но сейчас мы хотели бы рассказать об этом  во всеуслышание. Ведь эти замечательные поступки могут послужить хорошим примером для новых добрых дел. Они вдохновляют и вызывают ощущение заботы о коллективе и пациентах!

Только вместе, сообща мы сможем добить больших успехов!

[/trp_language][trp_language language=”kk”]Қымбатты достар! Былтырғы жылы COVID-19 коронавирус пандемиясымен күрес аясында Семейдегі Ядролық медицина және онкология орталығына гуманитарлық көмек келіп түсті.

2020 жыл бойы жеке кәсіпкерлер мен қоғамдық қорлар меценаттары Орталыққа өте қажет құрал-жабдықтар сыйлады. Нәтижесінде Ядролық медицина орталығының медициналық арсеналы оттегі концентраторларымен толықтырылды. Қызметкерлер медициналық қолғаптар, маскалар, қорғаныш костюмдер, ауыз су алды.

Біздің меценаттарымыздың есімдерін тағы бір рет еске салғымыз келеді:

Бұл Еуразиялық банктің директорлар кеңесінің мүшесі – Шухрат Ибрагимов, «Автоматика Сервис» отбасылық кәсіпорнының жетекшісі Даулет Джакипов, «Ерікті мейірімділік қоғамы» қоғамдық қоры; Шиналар орталығы жүйесі «Эйкос» Семей компаниясы.

Медициналық технологиялар қарқынды дамып, жабдықтар мезгілімен істен шығып жатқанын, ал адамдар ауруханаларға заманауи және тиімді ем аламын деп келетіндігін ескерсек, онда меценаттардың көмегі қаншалықты құнды екендігі түсінікті болады.

Бұл сыйлық медицина қызметкерлеріне ғана емес, пациенттерге, қала және өңір тұрғындары денсаулығы үшін жасалған көмек.

Біз мұндай игі істер туралы айту әдетке айналмағанын, меценаттардың аты-жөндері жиі тысқары қалдырылатындығын түсінеміз. Бірақ, біз бұл туралы көпшілік алдында айтқымыз келеді. Өйткені, осындай тамаша әрекеттер жаңа игі істерге жақсы үлгі болуы мүмкін. Олар ұжым және пациенттер туралы қамқорлықты сезіндіріп, шабыттандырады!

Бәріміз бірге, осыларды айта отырып, үлкен жетістікке жетеміз.[/trp_language][trp_language language=”en_US”]Dear friends! Last year, as part of the fight against the COVID-19 pandemic, the Center ща Nuclear Medicine and Oncology in Semey received humanitarian aid.
Throughout 2020, sponsors represented by private entrepreneurs and public funds donated really necessary equipment to the Center.
As a result, CNM&O added oxygen concentrators to its fleet. The staff received medical gloves, masks, protective suits, drinking water.⠀
Once again, we would like to name our sponsors as follows below:
• Shukhrat Ibragimov, member of the Board of Directors of the Eurasian Bank;
• Daulet Dzhakipov, head of Avtomatika Service;
• Public Foundation “Voluntary Society of Mercy”;
• Cars’ tires centers “Aikos” based in Semey.
Considering that medical technologies are developing rapidly, equipment periodically breaks down, and people come to hospitals expecting to receive modern and effective treatment, it becomes clear how valuable donations from our sponsors are.
This is a gift not so much to doctors but to patients. They help to improve health of residents living in the city and the region.
We understand that it is not necessary to talk about this kind of good deeds, that the names of sponsors are often not knwon. But now we would like to talk about it publicly. After all, these wonderful deeds can serve as a good example for new good deeds. They inspire and evoke a sense of care for the team and patients!
Only together, together we can achieve great success!

[/trp_language]