Абай облысы Денсаулық сақтау басқармасының ядролық медицина және онкология орталығы

[trp_language language=”ru_RU”]Любая беременность должна быть хорошо подготовленной, потому что от здоровья будущей мамы зависит и её жизнь, и жизнь малыша. Особенно это касается женщин с онкологическими заболеваниями!

Часто такие пациентки скрывают свою беременность от врачей – начиная от семейных терапевтов и гинекологов, и заканчивая онкологами, у которых они стоят на учёте. Онкопациентки боятся, что их заставят сделать аборт, избавиться от желанного комочка счастья. Но врачи не могут заставить прервать беременность, если женщина отказывается. Последнее слово остаётся за ней.

Эту важную тему в рамках недели борьбы с раком шейки матки обсудили во время двухдневной онлайн-лекции под названием «Рак и беременность». Заместитель директора ЦЯМиО по лечебной работе Куанткан Жабагин рассказал своим коллегам – врачам онкологам, районным онкологам, координаторам онкослужбы Семейского региона о том, что должен знать и делать каждый врач в такой непростой ситуации. Цель лекции – повысить профессиональную подготовку врачей. Кроме того во время онлайн-встречи лектор ознакомил врачей с перечнем обследований при каждой онкопатологии.

К сожалению, раком всё чаще страдают молодые женщины фертильного возраста, женщины, которые в силу своего возраста могут родить, которые хотят познать счастье материнства, любить и воспитывать своих детей. Но статистика – вещь упрямая, и она каждый раз доказывает, что беременность пусть и не всегда, но провоцирует повторное развитие болезни и дает толчок прогрессированию онкозаболевания. Поэтому в течение пяти лет после взятия на учёт пациенткам беременность противопоказана.

Если женщина с онкозаболеванием в анамнезе не собирается откладывать беременность на пятилетку, то ей до зачатия желательно пройти контрольные обследования, убедиться, что нет никаких рецидивов и метастазов. И здесь нужно напомнить, что в ЦЯМиО Семея работает онкогинеколог – координатор за беременными женщинами с онкозаболеваниями.

Дорогие женщины, помните, что ответственность за ваше здоровье во время беременности несут не только медицинские сотрудники, но и вы сами. Ведь вас двое! А значит и уровень вашей заботы должен быть вдвое больше – нужно беречь себя и будущего ребёнка.[/trp_language][trp_language language=”kk”]Кез-келген жүктілікке жақсы дайындалу керек, өйткені өзінің де, сәбидің де денсаулығы болашақ ананың денсаулығына байланысты. Бұл әсіресе, қатерлі ісікке шалдыққан әйелдерге қатысты!
Мұндай пациенттер көбіне өзінің жүктілігін дәрігерлерден – отбасы терапевтері мен гинекологтарынан бастап, өздері есепте тұратын онкологтардан жасырады. Онкопациенттер қалаған бақыт байламынан құтылу үшін, оларды түсік жасатуға мәжбүр етеді деп қорқады. Бірақ, әйел бас тартпаса, дәрігерлер жүктілікті тоқтатуға мәжбүрлей алмайды. Соңғы сөз әйелдің өзінде. Жатыр мойны обырымен күрес апталығы аясындағы осы маңызды тақырып «Обыр және жүктілік» атты екі күндік онлайн-дәріс барысында талқыланды.

ЯМОО директорының емдеу жұмыстары жөніндегі орынбасары Қуантқан Жабагин өзінің әріптестері – онколог-дәрігерлерге, аудандық онкологтарға, Семей өңірі онкологиялық қызметінің үйлестірушілеріне – әр дәрігер осындай қиын жағдайда не білуі және істеуі керек екендігі туралы айтты. Дәрістің мақсаты – дәрігерлердің кәсіби дайындығын арттыру. Сонымен қатар, онлайн-кездесу барысында дәріскер дәрігерлерді әр онкопатология бойынша жүргізілетін тексерулер тізімімен таныстырды.

Өкінішке орай, обырмен дүниеге бала әкелуге қабілетті жастағы, өз жасына қарай, ана болу бақытын сезінгісі келетін, балаларын сүйіп, тәрбиелей алатын жастағы әйелдер көбірек зардап шегеді. Бірақ статистика – бұл бір қыңыр нәрсе және ол жүктілік әрдайым болмаса да, аурудың қайта дамуына түрткі болатындығын және онкологиялық аурулардың өршуіне серпін беретіндігін дәлелдейді. Сондықтан, пациент есепке алынғаннан кейінгі бес жыл ішінде жүктілік қарсы көрсетім болып табылады.

Егер анамнезінде онкоауруы бар әйел жүктілікті бес жылдық мерзімге қалдырғысы келмесе, онда оған рецидивтер мен метастаздар жоқтығына көз жеткізу үшін, жүктілікке дейін бақылаулы тексеруден өткен жөн. Бұл жерде Семейдегі Ядролық медицина орталығында – онкологиялық аурулары бар жүкті әйелдерді қарайтын үйлестіруші жұмыс істейтінін еске сала кету керек.

Құрметті әйелдер, есіңізде болсын, жүктілік кезінде денсаулығыңызға медицина қызметкерлері ғана емес, өзіңіз де жауапты екеніңізді естен шығармаңыз. Сіз екеусіздер! Яғни, сіздің күтім деңгейіңіз екі есе жоғары болуы керек дегенді білдіреді – сіз өзіңізге және болашақ балаңызға қамқорлық жасауыңыз керек.[/trp_language][trp_language language=”en_US”]Any pregnancy should be well planned because both mother’s life and baby’s life depend on the health of future mother. This is especially true for women that have cancer!
Such patients often hide their pregnancy from doctors (family therapists and gynecologists, oncologists). Cancer patients are afraid that they will be forced to have abortion, to get rid of the desired happiness. But doctors cannot force abortion if the woman refuses to do so. She is the one to make final decision.
Such important issue was discussed during a two-day online lecture called “Cancer and Pregnancy” as part of Cervical Cancer Week. Kuantkan Zhabagin, Deputy Director of the Center for Medical Care, told his colleagues, the oncologists, the district oncologists, the coordinators of oncology service of Semey Region about what every doctor should know and do in such a difficult situation. Purpose of the lecture is to improve professional training of doctors. Furthermore, during the online meeting, the lecturer introduced the list of examinations for each individual oncopathology for the doctors.
Unfortunately, young women of childbearing age are increasingly suffering from cancer, women who, due to their age, can give birth, who want to experience the happiness of motherhood, love and educate their children. But statistics shows different things. Every time it proves that pregnancy, although not always, provokes re-development of disease and worsens the progression of cancer. Therefore, within five years after registration, pregnancy is contraindicated for patients.
If a woman with cancer history is not going to postpone pregnancy for five-year period, then it is advisable for her to undergo control examinations before conception, make sure that there are no recurrences and metastases. It should be noted that there is oncogynecologist that works in the Center of Nuclear Medicine and Oncology in Semey who coordinates pregnant women with cancer.
Dear women, remember that it is not only medical staff who are responsible for your health during pregnancy, but also you yourself. After all, there are two of you! This means that the level of your care should be doubled as you need to take care of yourself and your unborn child.
[/trp_language]