Абай облысы Денсаулық сақтау басқармасының ядролық медицина және онкология орталығы

[trp_language language=”ru_RU”]Сегодня, 10 августа, казахстанцы в первый раз отмечают новый для нашей страны праздник – День Абая. Утверждение этой даты стало верным решением, ведь заслуги Абая действительно неоценимы для казахского народа.⠀

От имени коллектива Центра ядерной медицины и онкологии г. Семей поздравляем вас, дорогие соотечественники, с этой знаменательной датой!⠀

Для казахского народа этот великий человек стал в первую очередь просветителем. Это слово лучше всего отражает его путь. Абай Кунанбаев посвятил себя развитию и образованию любимого народа, лил свет на тёмные стороны их жизни. Призывал через воспитание и обучение избавить молодежь от пороков, хамства и грубости. Ратовал за открытие школ для казахских детей.⠀

Литературное же наследие Абая пользуется популярностью не только на Родине, но и во всём мире. Его творения были изложены на простом языке, поэтому получили популярность среди населения, способствуя формированию нравственности и просвещенности у местного населения.⠀

Кроме того, этот человек был законодателем, философом, основоположником казахской письменной культуры. Его заслуги перед казахским народом действительно неоценимы. «Тот, кто много слушает и видит, черпая знания извне, тот имеет многое», – говорит великий поэт через своё великое творение – «Слова назидания». Абай всегда искренне желал людям стремления к знаниям и чистоту помыслов. Поэтому, в этот день коллектив ЦЯМиО г. Семей присоединяется к словам Абая Кунанабаева.⠀

Мы желаем каждому из вас больших успехов в деле получения образования, новых навыков и умений, ведь это вклад не только в благополучие каждого из вас, но и всей страны в целом! Успехов, добра и крепкого здоровья! Мира и процветания нашему общему дому! С праздником, дорогие друзья! ⠀[/trp_language][trp_language language=”kk”]Бүгін, 10 тамыз күні, қазақстандықтар еліміз үшін жаңа мереке – Абай күнін алғаш рет атап өтуде. Бұл атаулы күнді бекіту дұрыс шешім болды, өйткені Абайдың еңбегі қазақ халқы үшін өте құнды.⠀

Құрметті отандастар, Семей қаласы ядролық медицина және онкология орталығының ұжымы атынан осы айтулы мерекемен құттықтаймыз!⠀

Қазақ халқы үшін бұл ұлы тұлға, ең алдымен, ағартушы болды. Бұл сөз оның жолын айқын бейнелейді. Абай Құнанбаев өзін сүйікті халқының дамуы мен біліміне арнап, олардың қараңғы өміріне шуақ шашып, сәуле құйды. ⠀
Ол білім мен тәрбие арқылы жастарды жаман әдеттен, дөрекіліктен құтқаруға шақырды. Ол қазақ балаларына арналған мектептердің ашылуын қолдады.⠀

Абайдың әдеби мұрасы тек қазақстанда ғана емес, бүкіл әлемге танымал. Оның туындылары қарапайым тілде ұсынылды, сондықтан олар жергілікті тұрғындар арасында адамгершілік пен ағартушылықтың қалыптасуына ықпал етіп, танымал болды.⠀

Сонымен қатар, Абай Құнанбайұлы заң шығарушы, философ, қазақ жазба мәдениетінің негізін қалаушы болған. Оның қазақ халқы үшін жасаған қызметі шынымен де баға жетпес байлық. «Білгені, көргені көп болған адам білімді болады. Естілердің айтқан сөздерін ескеріп жүрген кісі өзі де есті болады…» – деп ұлы ақын өзінің қара сөздері арқылы айтады. Абай әрқашан адамдарға білімге және ой тазалығына ұмтылуды шын жүректен тілеген.⠀

Сондықтан да, бүгін Семей қаласы ядролық медицина және онкология орталығының ұжымы Абай Құнанбаевтың сөздеріне қосылады. Біз әрқайсыңызға білім алуда, жаңа дағдылар мен іскерліктерді қалыптастыруда үлкен жетістіктер тілейміз, өйткені бұл сіздің әрқайсыңыздың ғана емес, бүкіл еліңіздің өркендеуіне қосылатын үлес! Істеріңізге сәттілік, мықты денсаулық тілейміз! Біздің ортақ үйімізде бейбітшілік пен береке болсын! Мереке құтты болсын, қымбатты достар! ⠀[/trp_language][trp_language language=”en_US”]Today, on August 10, citizens of Kazakhstan celebrate a new holiday for our country, Abay Day, for the first time. Approval of this date was the right decision as the merits of Abai are really invaluable for the people of Kazakhstan.⠀
On behalf of the staff of the Center of Nuclear Medicine and Oncology in Semey, we congratulate you, dear compatriots, on this significant date!⠀
For the people of Kazakhstan, this great man, first of all, became an educator. This word describes his path the best. Abai Kunanbaev devoted himself to development and education of his beloved people, shed light on the dark sides of their lives. He urged the youth to free themselves from vices, rudeness and rudeness through education and training. He fought for opening of schools for Kazakh children.⠀
The literary heritage of Abai is popular not only in his homeland but worldwide. His creations were presented in a simple language. Therefore they gained popularity among the people. He contributed to formation of morality and enlightenment among the local people.⠀
In addition, this man was a legislator, philosopher, founder of the Kazakh written culture. His services to the people of Kazakhstan are truly invaluable. “One that listens and sees a lot, drawing knowledge from outside, has a lot,” says the great poet through his great creation, “Words of Edification.” Abai always sincerely wished people to strive for knowledge and purity of thoughts. Therefore, on this day, the staff of CNM&O in Semey joins the words of Abai Kunanabayev.⠀
We wish each of you great success in obtaining knowledge, new skills and abilities as this is a contribution not only to the well-being of each of you but the whole country! Success, kindness and good health! Peace and prosperity to our common home! Happy holiday, dear friends!
[/trp_language]