Абай облысы Денсаулық сақтау басқармасының ядролық медицина және онкология орталығы

С 14 по 15 июня наши сотрудники Нургазин М.Т., Берикбол Д.К., Жабагина А.С. и Андреева О.Б. выступили с докладами на Российской научно-практической конференции с международным участием в г.Барнаул (РФ), посвященной персонифицированным подходам к профилактике, диагностике и лечению злокачественных образований.

Научно-практическая тематика конференции затрагивала современные методы диагностики и лечения различных онкологических заболеваний, паллиативной помощи. Особый интерес у наших специалистов вызывали методы лучевого лечения онкопатологии органов головы и шеи, в частности фотодинамическая терапия. На конференции были освещены темы: рака органов головы и шеи, рака легкого, рака пищевода и желудка, молочной железы, колоректальный рак, скрининги, успехи противораковой борьбы в странах СНГ за 20 лет, организация оказания паллиативной медицинской помощи пациентам с ЗНО и многое другое.

В завершении научно-практической конференции  участникам были выданы сертификаты.

[:kz]14 – 15 маусым аралығында біздің қызметкерлер М.Т.Нұрғазин, Д.К.Берікбол, А.С.Жабагина және О.Б.Андреевалар Барнаул (РФ) қаласында халықаралық қатысулармен өткен қатерлі ісіктердің алдын алу, диагностикалау және емдеудің дараланған тәсілдеріне арналған Ресей ғылыми-практикалық конференциясында баяндамалар жасады.

Ғылыми-практикалық конференцияның тақырыбы әртүрлі онкологиялық ауруларды диагностикалау және емдеудің, паллиативті көмектің заманауи әдістерін қозғады. Бас және мойын органдарындағы онкопатологияны сәулемен емдеу, оның ішінде фотодинамикалық терапия әдісі біздің мамандардың айрықша қызығушылығын туғызды. Конференцияда бас және мойын органдарының обыры, өкпе обыры, өңеш және асқазан обырлары, сүт безі, колоректалды обыр, скринингтер, 20 жыл ішіндегі ТМД елдеріндегі обырға қарсы күрес жетістіктері, қатерлі ісік ауруларына шалдыққан пациенттерге паллиативті медициналық көмек көрсетуді ұйымдастыру және басқа да көптеген тақырыптар қамтылды.

Ғылыми-практикалық конференция соңында қатысушыларға сертификаттар берілді.

[:en]From June 14 to June 15 our employees Nurgazin M.T., Berikbol D.K., Zhabagin A.S. and Andreeva O.B. made presentations at the Russian scientific and practical conference with international participation in Barnaul (Russia), dedicated to personalized approaches to the prevention, diagnosis and treatment of malignant tumors.

The scientific and practical topics of the conference touched upon modern methods of diagnosis and treatment of various oncological diseases, palliative care. Special interest in our specialists was caused by methods of radiation treatment of oncopathology of the head and neck organs, in particular photodynamic therapy. The conference covered topics such as cancer of the head and neck organs, lung cancer, esophageal and stomach cancer, breast cancer, colorectal cancer, screenings, the successes of cancer control in the CIS countries for 20 years, organization of palliative care to patients with malignant neovascularization and much more.

At the end of the scientific-practical conference, the participants were given certificates.