Центр ядерной медицины и онкологии управления здравоохранения области Абай

5 мая 2018 года в Региональном онкологическом диспансере г.Семей прошло празднование Дня защитника Отечества и Дня Великой Победы. Мероприятие состояло из торжественной части и поздравительного мероприятия с кофе-брейком. В самом начале праздничного действия прозвучали слова поздравления директора РОД г.Семей Сандыбаева М.Н.

Марат Нурланбекович отметил, что День Победы является ярким примером героизма советского народа и призвал не забывать об этом молодое поколение. С особым трепетом и со слезами на глазах коллектив прослушал песню «День Победы» в исполнений зам.директора по качестве медицинских услуг Тулеутаева М.Е.

Следующие слова поздравления с наступающим праздником Дня защитника Отечества и Великим праздником Победы коллектив поздравила зам.директора по лечебной работе Бекетова Б.Б. Мероприятие продолжилось конкурсами и тематическими песнями.

Сотрудники РОД г.Семей не забыли поздравить и своих пациентов. Бригада медиков онкодиспансера совместно с КДЛ «Инвиво» выезжали на дом к участникам Великой Отечественной Войны и труженикам тыла. Провели забор анализов и вручили подарки, кроме того служба медико-социальной и психологической помощи совместно со студентами музыкального колледжа провели праздничный концерт для пациентов находящихся на стационарном лечении.

Коллектив РОД г.Семей искренне поздравляет всех жителей Казахстана с Великим для нашего государства праздником Дня Победы и Дня защитника Отечества, желает народу Казахстана крепкого здоровья, благополучия и успехов в осуществлении всех задуманных планов.


[:kz]2018 жылдың 5 мамырында Семей қаласының өңірлік онкологиялық диспансерінде Ұлы Жеңіс күні және Отан қорғаушылар күні мерекесі атап өтілді. Іс – шара салтанатты бөлім мен мерекелік кофе-брейктен болды. Мерекелік шараны Семей қаласының ӨОД директоры М.Н.Сандыбаев құттықтау сөзбен бастады.

Марат Нұрланбекұлы Жеңіс күні совет халқының жарқын ерлігі болып табылатынына тоқталып, жас буынның ол туралы ұмытпау керектігін атап айтты. Диспансер ұжымы директордың медициналық қызмет сапасы жөніндегі орынбасары М.Е.Тулеутаевтың орындауындағы «Жеңіс күні» әнін аса толқу, тебіреніспен, көзге жас ала отырып тыңдады.

Директордың емдеу жұмыстары жөніндегі орынбасары Б.Б.Бекетова құттықтау сөз арнап, ізгі тілек білдірді. Мерекелік іс-шара тақырыптық әндер мен спорттық жарыстарға ұласты.

Семей қаласының ӨОД қызметшілері өз пациенттерін де құттықтауды ұмытпады. Онкодиспансер дәрігерлер бригадасы «Инвиво»» КДЗ бірлесе отырып, Ұлы Отан соғысына қатысушылар мен тыл ардагерлерінің үйлеріне барып, хал-жағдайларын біліп, анализдер алды және сыйлықтар тапсырды, сонымен қатар медико-әлеуметтік және психологиялық көмек музыкалық колледж студенттерімен бірге стационарлық емдеуде жатқан пациенттерге арналған мерекелік концерт өткізді.

Семей қаласының ӨОД ұжымы бүкіл Қазақстан халқын біздің мемлекетіміз үшін Ұлы мереке Жеңіс күні және Отан қорғаушылар күнімен құттықтайды, баршаңызға зор денсаулық, бақытты өмір, барлық мақсаттар мен мен армандардың орындалуын тілейміз!

[:en]May 5, 2018 in the Regional Oncology Center in Semey was the celebration of the Day of the Defender of the Fatherland and the Day of the Great Victory. The event consisted of a solemn part and a congratulatory event with a coffee break. At the very beginning of the holiday action the words of congratulation of the Director of SROC Sandybaev M.N. were sounded.

Marat Nurlanbekovich noted that Victory Day is a vivid example of the heroism of the Soviet people and called for not forgetting this young generation. With special trepidation and with tears in his eyes, the collective listened to the song “Victory Day” in the performances of the deputy director for the quality of medical services M. Tuleutaeva. The following words of congratulations on the upcoming holiday of the Defender of the Fatherland Day and the Great Victory Day were congratulated by the deputy director on medical work Beketova B.B. The event continued with contests and theme songs. Employees of the Regional Oncology Center of Semey have not forgotten to congratulate their patients. The medical team of the oncological dispensary together with the “Invivo” CDL went to the house to the participants of the Great Patriotic War and to the workers of the rear. The fence was taken and tests were given, besides, the medical, social and psychological assistance service together with the students of the music college held a concert for patients undergoing inpatient treatment. The team of Semey Regional Oncology Center sincerely congratulates all the people of Kazakhstan on the Great Day of Victory and Defender of the Fatherland Day for our country, wishes the people of Kazakhstan good health, prosperity and success in implementing all their plans.