Абай облысы Денсаулық сақтау басқармасының ядролық медицина және онкология орталығы

Региональный онкологический диспансер г.Семей начал переход на безбумажное ведение медицинской документации. Цель перехода – повышение качества и доступности медицинской помощи за счет автоматизации работы медицинских сотрудников по всем направлениям деятельности РОД г.Семей.

Система предназначена для: ведения электронной медицинской карты, автоматизации клинических направлений работы медицинской организации и эффективного информационного взаимодействия между всеми участниками лечебно-диагностического процесса. На сегодняшний день сотрудники РОД г.Семей проходят обучение у одного из специалистов компаний DAMUMED, которые являются разработчиками «комплексной медицинской информационной системы»

 [:kz]Семей қаласының өңірлік онкологиялық диспансері медициналық құжатты қағазсыз жүргізуге ауыса бастады. Ауысудың мақсаты  – Семей қаласының ӨОД қызметінің барлық бағыты бойынша медициналық қызметшілер жұмысын автоматтандыру есебінен медициналық көмектің сапасын арттыру және қол жетімді ету.

Жүйе электронды медициналық карта жүргізуге, медициналық ұйым жұмысының клиникалық бағыттарын автоматтандыруға және емдік-диагностикалық процеске барлық қатысушылар арасында өзара тиімді ақпарат алмасуға арналған. Бүгінгі күні Семей қаласының ӨОД қызметшілері «кешенді медициналық ақпараттық жүйені» жасаушы DAMUMED компаниясы мамандарының бірінен оқып жатыр.

 [:en]The regional oncology center in Semey began the transition to paperless management of medical records. The goal of the transition is to improve the quality and accessibility of medical care by automating the work of medical personnel in all areas of activity in the city of Semey.

The system is designed to: maintain an electronic medical record, automate the clinical directions of the work of the medical organization and efficient information interaction between all participants in the treatment and diagnostic process. For today employees of SROC are trained by one of the specialists of DAMUMED companies who are developers of the “complex medical information system”.