Абай облысы Денсаулық сақтау басқармасының ядролық медицина және онкология орталығы

Наурыз – это главный праздник в году, как у казахов, так и у многих народов Азии, отмечаемый уже более пяти тысяч лет. В этот день небесные светила: созвездия и звезды после годичного круговорота приходят на точки своего первоначального пребывания и начинают новый путь – круг.
Наурыз – это праздник весны, обновления природы, начала нового года, новой жизни. Наурыз отмечается 22 марта в день весеннего равноденствия.

Праздник отметили и в Региональном онкологическом диспансере. 19 марта прошел концерт, посвященный празднику Наурыз мейрамы для пациентов. Концерт был организован сотрудниками диспансера совместно со студентами Государственного Университета имени Шакарима. Молодые люди поздравили пациентов с этим замечательным праздником, зарядили их позитивной энергией своих песен. Все присутствующие получили массу положительных эмоций. После концерта пациентов ждал праздничный дастархан, где каждый мог отведать национальные блюда и Наурыз коже.

А 20 марта праздник был отмечен среди сотрудников диспансера. В честь праздника коллективом диспансера была организована концертная программа, с демонстрацией обычаев и традиций Казахского народа – «Құйрық бауыр асату», «Сырға салу», «Сынсу», «Бессікке салу», «Тұсау кесу». После концертной программы все согтрудники были приглашены на праздничный дастархан.

Коллектив РОД г.Семей искренне поздравляет всех с Наурыз мейрамы и желает – крепкого здоровья, семейного благополучия и успехов.

[:kz]Наурыз – қазақтардың ішінде де, көптеген азия халықтарында да бес мың жылдан астам уақыт мерекеленіп келе жатқан мереке. Бұл күні аспан денелері: бір жылдық айналымнан кейін бастапқы нүктесіне келеді және жаңа сапар бастайды – шеңбер. Наурыз – бұл көктем мерекесі, табиғаттың жаңаруы, жаңа жыл басы, жаңа өмір. Наурыз мейрамы наурыздың 22-нен бастап күн мен түн теңеледі.

Мерекені өңірлік онкологиялық диспансерде де атап өтті. 19 наурызда пациенттер үшін Наурыз Мейрамына арналған мерекелік концерт өтті. Концертті Шәкәрім атындағы Мемлекеттік Университетінің студенттерімен бірге диспансердің қызметкерлері ұйымдастырды. Жастар пациенттерді осы керемет мерекемен құттықтап, ән, күйлерімен қуат беріп, көңілдерін сергітті. Барлық қатысушыларға алғыс жаудырып, алқап жатты. Концерттен кейін пациенттерді ұлттық тағамдар мен Наурыз көжеден дәм тата алатын мерекелік дастархан күтіп тұрды.

20 наурызда диспансердің қызметкерлері мерекені атап өтті. Мереке құрметіне қазақ халқының «Құйрық бауыр асату», «Сырға салу», «Сыңсу», «Бесікке салу», «Тұсау кесу» сияқты әдет-ғұрыптары мен салт-дәстүрлері көрсетіліп, концерттік бағдарлама ұйымдастырылды. Концерттік бағдарламадан кейін барлық қызметкерлер мерекелік дастарханға шақырылды.

Семей қаласының ӨОД ұжымы барлығын шын жүректен Наурыз мерекесімен құттықтап, мықты денсаулық, отбасылық бақыт, жетістіктер тілейді.

[:en]Nauryz is the main holiday in the year, both among the Kazakhs and in many Asian nations, celebrated for more than five thousand years. On this day, the heavenly bodies: the constellations and stars after a year’s cycle come to the points of their original stay and begin a new path – a circle.

Nauryz is a holiday of spring, renewal of nature, the beginning of a new year, a new life. Nauryz is celebrated on March 22. The holiday was celebrated in the Regional Oncology Center. On March 19, there was a concert dedicated to the holiday of Nauryz Meirama for patients. The concert was organized by the staff of the dispensary together with students of the Shakarim State University. Young people congratulated patients on this wonderful holiday, charged them with the positive energy of their songs. All present received many positive emotions. After the concert, the patients were waited by a festive dastarkhan, where everyone could taste national dishes and Nauryz kozhe. In addition, on March 20 the holiday was celebrated among the staff of the dispensary. In honor of the holiday, a concert program was organized by the team of the dispensary, with the demonstration of customs and traditions of the Kazakh people – “Kuiryk bauyr asatu”, “Syrga salu”, “Synsu”, “Bessikke salu”, “Tusau kesu”. After the concert program all the employees were invited to a festive dastarkhan.

The team of Semey Regional Oncology center sincerely congratulates everyone on Nauryz’s meiramy and wishes – good health, family well-being and success.