Абай облысы Денсаулық сақтау басқармасының ядролық медицина және онкология орталығы

На базе Регионального онкологического диспансера города Семей с 14 по 16 марта 2018 года сотрудниками кафедры онкологии и визуальной диагностики и сотрудниками диспансера был организован международный мастер-класс с участием профессора Йошихиро Носо по приглашению Государственного Медицинского университета города Семей.

С приветственной речью выступил ректор Государственного медицинского университета г.Семей, д.м.н. Жунусов Ерсин Турсынханович, выразив благодарность за проведение мастер-класса с международным участием. Совместно с заведующим кафедрой онкологии и визуальной диагностики, д.м.н., профессором Адылхановым Тасболат Алпысбесовичем были организованы консультации пациентов со сложными хирургическими заболеваниями желудочно-кишечного тракта, щитовидной железы и были проведены две совместные операции в Региональном онкологическом диспансере г.Семей с использованием инновационных методов хирургического лечения. На мастер-классе принимали участие ассистенты кафедры онкологии и визуальной диагностики, врачи хирурги отделения общей онкологии, студенты 4,5 курсов, интерны 6,7 курсов, резиденты онкологи и радиологи. После операции профессор Носо прочитал лекции по актуальным тематикам заболевании щитовидной железы, желудочно-кишечного тракта.

[:kz]Семей қаласының өңірлік онкологиялық диспансері базасында 2018 жылдың 14-16 наурызы аралығында Семей қаласы мемлекеттік медицина университетінің шақыруы бойынша онкология және визуалды диагностика кафедрасы және диспансер қызметкерлерінің ұйымдастыруымен профессор Йошихиро Носоның қатысуымен халықаралық шеберлік сабағы өтті.

Семей қаласы мемлекеттік медицина университетінің ректоры, м.ғ.д Жүнісов Ерсін Тұрсынханұлы алғы сөз сөйлеп, шеберлік сабағының халықаралық қатысумен өтуіне алғыс білдірді. Онкология және визуалды диагностика кафедрасының меңгерушісі, м.ғ.д., профессор Адылханов Тасболат Алпысбесұлымен бірлесе қалқынша без, асқазан-ішек жолдарының күрделі хирургиялық ауруларына шалдыққан пациенттерге консультациялар ұйымдастырылды және Семей қаласының өңірлік онкологиялық диспансерінде хирургиялық емдеудің жаңашыл әдістері пайдаланылған бірлескен екі операция жасалды.Шеберлік сабағына онкология және визуалды диагностика кафедрасының ассистенттері, жалпы онкология бөлімінің хирург-дәрігерлері, 4,5 курс студенттері, 6,7 курс интерндері, онколог және радиолог резиденттер қатысты. Операциядан кейін профессор Носо қалқанша без, асқазан-ішек жолдары ауруларының өзекті тақырыбы бойынша дәріс оқыды.

[:en]On the basis of the Regional Oncology Center in Semey, on 14-16 March 2018, the staff of the Oncology and Visual Diagnostics Department and the staff of the dispensary organized an international master class with the participation of Professor Yoshihiro Noso at the invitation of the State Medical University of Semey.

The welcoming speech was delivered by the rector of the State Medical University of Semey, Zhunusov Ersin Tursynkhanovich, expressing gratitude for holding a master class with international participation. Together with the head of the Department of Oncology and Visual Diagnostics, Professor Adylkhanov Tasbolat Alpysbovich, consultations were organized with patients with complicated surgical diseases of the gastrointestinal tract and thyroid and two joint operations were conducted at the Regional Oncology Center in Semey city using innovative methods of surgical treatment. The workshop was attended by assistants of the Department of Oncology and Visual Diagnostics, surgeons of the Department of General Oncology, students of 4, 5 courses, interns of 6.7 courses, residents of oncologists and radiologists. After the operation, Professor Noso delivered lectures on the topical topics of the thyroid gland and gastrointestinal tract.