Абай облысы Денсаулық сақтау басқармасының ядролық медицина және онкология орталығы

Специалисты Регионального онкологического диспансера врач цитолог Кыдырбаева Ж.Н. и врач методист Муканов Ж.М. приняли участие на мастер-классе на тему: «Проблемы организации скрининга рака шейки матки в Казахстане: пути повышения его эффективности», который проходил 23 февраля 2018 г. в городе Алматы.

Организаторами мероприятия явились сотрудники оздоровительного центра Масимова. На данном мастер-классе доктор Ph.D, цитолог консультант, координатор скрининга рака шейки матки в Казахстане Аннеке Ван Дрил-Кулкер осветила опыт цитологического скрининга и ее проблемы. Кроме того, представителями завода изготовителя был презентован доклад по оборудованиям для жидкостной цитологии. После окончания семинара участникам были выданы сертификаты.

[:kz]Өңірлік онкологиялық диспансер мамандары дәрігер-цитолог Ж.Н.Қыдырбаева және әдіскер дәрігер Ж.М.Мұқанов 2018 жылдың 23 ақпанында Алматы қаласында «Жатыр мойыншығы скринингін Қазақстанда ұйымдастыру мәселелері: оның тиімділігін арттыру жолдары» тақырыбында өткен шеберлік сабағына қатысып қайтты.

Іс шараны ұйымдастырған Масимов сауықтыру орталығының қызметкерлері. Аталмыш шеберлік сабағында доктор Ph.D, цитолог консультант, жатыр мойыншығы обыры скринингінің Қазақстандағы координаторы Аннеке Ван Дрил-Кулкер цитологиялық скрининг тәжірибесі және оның проблемалары туралы айтты. Сонымен қатар, дайындаушы зауыт өкілдері сұйықтықты цитологияға арналған құрылғылар жөніндегі баяндаманы презентациялады. Семинар аяқталған соң қатысушыларға сертификат табысталды.

[:en]Specialists of the Regional Oncology Center doctor cytologist Kydyrbaeva Zh.N. and doctor methodologist Mukanov Zh.M. took part in a master class on the topic: “Problems in organizing screening for cervical cancer in Kazakhstan: ways to improve its effectiveness”, which took place on February 23, 2018 in Almaty.

The organizers of the event were the employees of Masimov`s health center. In this master class, Dr Ph.D, cytologist consultant, coordinator of screening for cervical cancer in Kazakhstan, Anneke Van Dryl-Kulker, highlighted the experience of cytological screening and its problems. In addition, representatives of the manufacturer have presented a report on equipment for liquid cytology. After the workshop, the participants were given certificates.