Абай облысы Денсаулық сақтау басқармасының ядролық медицина және онкология орталығы

В нашем регионе с 22 по 28 января пройдет Неделя осведомленности о раке шейки матки. Основной целью является: увеличение масштабов усилий общества по преодолению онкологических заболеваний, по улучшению здоровья женщин на протяжении всего жизненного цикла, сосредоточение совместных усилий на укреплении системы здравоохранения и на всеобщем охвате услугами здравоохранения, что позволит обратить внимание общества на проблему и найти решения для оказания мер на снижение смертности и инвалидности женщин в результате онкологических заболеваний; выработка мотивации у женщин и членов их семей, для своевременного прохождение скринингового осмотра; формирование солидарной ответственности за свое здоровье.

Сегодня предупредить заболевание можно только знанием этой болезни. Предупреждение и раннее выявление предопухолевых и опухолевых заболеваний шейки матки, проведение своевременного эффективного лечения, дает женщинам реальный шанс для сохранения жизни, здоровья и красоты, а также возвращения к полноценной жизни. Именно поэтому одним из приоритетов своей работы онкологический диспансер г.Семей считает привлечение внимания широкой общественности к проблеме онкологических заболеваний, профилактики, реабилитации людей, страдающих заболеванием шейки матки.

Ранняя диагностика рака гарантирует полное выздоровление у подавляющего числа больных и благоприятный прогноз на последующую жизнь, после проведенного радикального лечения в специализированных, оснащенных высококвалифицированными специалистами и современной аппаратурой медицинских учреждениях, каким является на сегодняшний день онкологический диспансер г. Семей.

В субботу, 27 января 2018 года в рамках Недели осведомленности о раке шейки матки в онкологическом диспансере г.Семей пройдет день открытых дверей. Будут проводиться гинекологические осмотры со взятием мазка на онкоцитологию, при себе необходимо иметь удостоверение личности.[:kz]Біздің өңірде 22 – 28 қаңтар аралығында жатыр мойыншығы обыры туралы ақпараттандыру апталығы өтеді. Басты мақсат онкологиялық ауруларды еңсеру жөнінде қоғамның күш-жігер ауқымын ұлғайту, әйелдердің бүкіл өмір сүру кезеңінде денсаулығын жақсарту, денсаулық сақтау жүйесін нығайтуға және денсаулық сақтау қызметімен жалпы қамтуда бірлескен күш-жігерді шоғырландыру, бұл осы мәселелерге қоғам назарын аударуға мүмкіндік туғызады және онкологиялық аурулар салдарынан пайда болған әйелдердегі мүгедекті пен өлімділікті азайтуға арналған шаралар жүргізу шешімін табуға мүмкіндік береді; әйелдер мен олардың отбасы мүшелерінің скринингтік тексеруден уақытында өтуге дайындау; өз денсаулығына деген ынтымақтастық жауапкершілікті қалыптастыру.

Бүгінде сол ауру туралы біліммен ғана оның алдын алуға болады. Жатыр мойыншығының ісікалды және ісікті ауруларының алдын алу және ерте анықтау, уақытында тиімді ем жүргізу, әйелдерге өмірін, денсаулығын, сымбатын сақтап қалуға, сондай-ақ толыққанды өмір сүруге шынайы мүмкіндік береді. Сол себепті де Семей қаласы онкологиялық диспансері онкологиялық аурулар, олардың алдын алу, жатыр мойыншығы ауруларымен зардап шегетін адамдарды сауықтыру мәслесіне қалың жұртшылықтың назарын аударуды өз жұмысындағы басымдықтың бірі деп санайды.

Обырды ерте анықтау науқастардың көпшілігінің толығымен сауығып кетуіне және заманауи қондырғылармен жабдықталған, арнаулы біліктілігі жоғары мамандармен қамтамасыз етілген

медициналық мекемелерде радикалды ем жүргізілгеннен кейінгі кезеңдегі өмірінің жағымды болжамына кепілдік береді, Семей қаласының онкологиялық диспансері бүгінгі күні осы талаптарға сай.

2018 жылдың 27 қаңтарында, яғни сенбі күні жатыр мойыншығы обыры туралы хабардарлық аптасы аясында Семей қаласының онкологиялық диспансерінде Ашық есік күні өткізіледі. Онкоцитологияға жағынды алынып, гинекологиялық тексерулер жүргізіледі, жеке бас куәліктеріңіз өздеріңізбен бірге болуы керек.[:en]Week of awareness about cervical cancer will be held in our region from January 22 to 28. The main goal is: to increase the scale of the society’s efforts to overcome cancer, to improve the health of women throughout the life cycle, to focus joint efforts on strengthening the health system and on universal coverage of health services, which will draw public attention to the problem and find solutions for action on reduction of death rate and disability of women as a result of oncological diseases; development of motivation for women and their families, for timely passage of a screening examination; formation of shared responsibility for one’s health.

Today, the disease can be prevented only by knowing the disease. Preventing and early detection of premalignant and neoplastic diseases of the cervix, conducting timely effective treatment, gives women a real chance to save life, health and beauty, as well as return to a full life. That is why one of the priorities of its work is the oncological dispensary Semey considers attracting the attention of the general public to the problem of cancer, prevention, rehabilitation of people suffering from cervical disease. Early diagnosis of cancer guarantees full recovery from the overwhelming number of patients and a favorable prognosis for later life, after radical treatment in specialized medical institutions equipped with highly qualified specialists and modern equipment, such as the oncology center of Semey.

On Saturday, January 27, 2018, within the framework of the Week of awareness of cervical cancer in the oncological dispensary in Semey city, an open day will be held. Gynecological examinations will be carried out taking a smear on oncocytology, and you need to have an identity card with you.