Центр ядерной медицины и онкологии города Семей

17 января 2018г. на базе Регионального онкологического диспансера г.Семей прошел брифинг для журналистов по реализации поручения Акима ВКО Д.К.Ахметова по улучшению материально-технической базы системы здравоохранения области, обучении врачей и дальнейшего внедрения высокотехнологичных медицинских услуг (ВТМУ).

Брифинг провели заместитель акима г.Семей Шарова Н.В., заместитель руководителя УЗ ВКО Шарипова Г.А. Так же на брифинге приняли участие руководители Перинатального центра, БСМП, РОД г.Семей и врачи обучившиеся за рубежом.

В начале брифинга Шарипова Г.А. подвела итоги и достижения здравоохранения города за 2017 год, озвучила основные показатели. Далее каждый участник брифинга имел возможность рассказать более подробно о проведенной работе в рамках реализации поручения акима ВКО.

Заместитель директора онкологического диспансера Семея Тулеутаев М.Е. рассказал о том, что Региональным онкологическим диспансером г.Семей приобретено современное медицинское оборудование общей стоимостью 588 млн. 400 тыс.тенге. Практически все отделения диспансера были дооснащены новыми аппаратами для диагностики и лечения онкологических больных.

Кроме того, благодаря обучающей программе «Повышение квалификации и переподготовка кадров» рассчитанной на 3 года, многие врачи области получили возможность повысить свои знания по профилактике, ранней диагностике и лечению онкологических заболеваний. Совместно с професорско-преподавательским составом ГМУ г.Семей, профессорами и учеными Японии и России проводились обучения по трем уровням оказания медицинской помощи.  По первому и второму уровню обучились более 400 медицинских работников Семейского региона. И согласно третьего уровня программы, 10 сотрудников онкологического диспансера, прошли стажировку в г.Варшава (Польша) на базе клиники EURO CENTER MEDICA  и «Национального онкологического центра им. Марии Кюри», по вопросам радионуклидной диагностики и радионуклидного лечения, лучевой терапии, организации лечения онкологических больных.

Рассказали о проведенных стажировках и руководители Перинатального центра и БСМП г.Семей. После чего представители средств массовой информации получили ответы на насущные вопросы, касаемые здоровья и здравоохранения нашего города.

В конце медицинские работники города поблагодарили главу области за предоставленную возможность обучения и заверили о скором внедрении новейших технологии на основании полученных знании.

[:kz]2018 жылғы 17 қаңтар Семей қаласының өңірлік онкологиялық диспансері базасында Шығыс Қазақстан облысының әкімі Д.К.Ахметовтың тапсырмасын іске асыру бойынша облыстың денсаулық сақтау жүйесінің материалдық-техникалық базасын жақсарту, дәрігерлерді даярлау және жоғары технологиялық медициналық қызметтерді одан әрі енгізу жөніндегі тапсырмаларды орындауға байланысты журналистерге арналған брифинг өткізілді.

Брифингті Семей қаласы әкімінің орынбасары Н.В.Шарова, ШҚО ДБ басшысының орынбасары Г.А.Шариповалар жүргізді. Сондай-ақ, брифингке Перинаталды орталықтың, БМСК, Семей қаласының ӨОД басшылары және шетелде оқып келген дәрігерлер қатысты.

Брифингтің басында Г.А.Шарипова 2017 жылғы қаладағы денсаулық сақтау ісінің нәтижелерін және жетістіктерін қорытындылады, негізгі көрсеткіштерді жариялады. Одан кейін брифингтің әрбір қатысушысы Шығыс Қазақстан облысы әкімінің бұйрығын орындау шеңберінде атқарылған жұмыстар туралы егжей-тегжейлі айтып берді.

Семей қаласы онкологиялық диспансері директорының орынбасары М.Е.Тулеутаев Семейдегі өңірлік онкологиялық диспансерге жалпы құны 588 млн. 400 мың теңге болатын заманауи медициналық құрылғы алынғанын айтты. Диспансердің барлық бөлімдері онкологиялық науқастарды диагностикалау және емдеуге арналған жаңа құрылғылармен толық жабдықталды.

Бұдан басқа, 3 жылға есептелген «Кадрлардың біліктілігін жоғарылату және қайта даярлау» оқу бағдарламасының арқасында облыстың көптеген дәрігерлері онкологиялық аурулардың алдын алу, ерте диагностикалау және емдеу бойынша өз білімдерін арттыруға мүмкіндік алды. Семей қаласы Мемлекеттік медицина университетінің профессор-оқытушылар құрамымен, Жапония мен Ресейдің профессорлары мен ғалымдарымен бірлесе медициналық көмек көрсетудің үш деңгейі бойынша оқыту жүргізілді. Бірінші және екінші деңгейде Семей өңірінің 400-ден астам медицина қызметкері оқып шықты. Ал бағдарламаның үшінші деңгейіне сәйкес, онкологиялық диспансердің 10 қызметкері EURO CENTER MEDICA  және Марии Кюри атындағы «Ұлттық онкологиялық орталық клиникасы базасында Варшавада (Польша) радионуклидті диагностика және радионуклидті емдеу, сәулелі терапия, онкологиялық науқастарды емдеуді ұйымдастыру мәселелері бойынша тағлымдама өтті.

Семей қаласындағы перинаталды орталықтың және БМСК басшылары жүргізілген тәжірибе алмасу туралы әңгімелеп берді. Содан кейін бұқаралық ақпарат құралдарының өкілдері қаламыздағы денсаулық және денсаулық сатау ісіне қатысты маңызды сұрақтарға жауап алды.

Соңында қаланың медицина қызметкерлері облыс басшысына білім алу мүмкіндігіне ие болғаны үшін алғыс білдірді және алынған білімдер негізінде жаңа технологияларды жылдам енгізуді қамтамасыз ету туралы сенім білдірді.

[:en]On January 17, 2018 on the basis of the Regional Oncology center in Semey, a briefing was held for journalists on the implementation of the assignment of the Akim of the East Kazakhstan region Akhmetov D.K. to improve the material and technical base of the healthcare system of the region, train doctors and further introduce high-tech medical services (HTMC).

The briefing was held by the deputy akim of Semey, N. Sharova, deputy head of the HealthCare Department of the East Kazakhstan region G. Sharipov. Also at the briefing attended the leaders of the Perinatal Center, Emergency Hospital, SROC and doctors trained abroad.

At the beginning of the briefing Sharipov GA. summed up the results and achievements of city healthcare for 2017, announced the main indicators. Then each participant of the briefing had an opportunity to tell in more detail about the work carried out within the framework of the implementation of the order of the Akim of the East Kazakhstan region. Deputy Director of Oncology Center Tuleutaev M.E. told that the regional oncological dispensary in Semey purchased modern medical equipment with a total cost of 588 million 400 thousand tenge. Virtually all departments of the dispensary were equipped with new devices for diagnosis and treatment of cancer patients. In addition, thanks to the training program “Upgrading and Retraining of Personnel” designed for 3 years, many doctors of the region have the opportunity to increase their knowledge on prevention, early diagnosis and treatment of cancer. Together with the professorial staff of the State Medical University of Semey, professors and scientists of Japan and Russia, three levels of medical care were provided. The first and second levels have trained more than 400 health workers in the Semey region. And according to the third level of the program, 10 employees of the oncological dispensary, were trained in Warsaw (Poland) on the basis of the EURO CENTER MEDICA clinic and the “National Cancer Center. Marie Curie “, on radionuclide diagnostics and radionuclide treatment, radiation therapy, organization of treatment of cancer patients.

The managers of the Perinatal Center and of the Semipalatinsk Medical Center in Semey told about the conducted internships. After that, the representatives of the mass media received answers to vital questions concerning the health and health of our city. At the end, the town’s medical workers thanked the head of the region for the opportunity to study and assured the rapid introduction of the latest technology based on the knowledge gained.