Абай облысы Денсаулық сақтау басқармасының ядролық медицина және онкология орталығы

13 января 2018 года в Региональном онкологическом диспансере г.Семей прошло совещание по подведению итогов работы всех служб онкологического диспансера за 2017 год.

Мероприятие началось с чествования заведующего кафедрой онкологии и визуальной диагностики ГМУ г.Семей, профессора Т.А. Адылханова в связи с днем рождения. Весь коллектив онкодиспансера и кафедры тепло поздравили Тасболат Алпысбесовича и пожелали ему здоровья и творческих успехов.

Заведующие отделениями подготовили слайдовые доклады, где озвучили все достижения и проблемные вопросы, обсуждены пути их решения. Также заведующие подразделений рассказали о перспективных направлениях развития в 2018 году.

В ходе совещания директор РОД г.Семей дал ряд поручений для дальнейшего развития онкологической помощи населению Семейского региона.

[:kz]2018 жылдың 13 қаңтарында Семей қаласының өңірлік онкологиялық диспансерінде 2017 жылға онкологиялық диспансердің барлық қызметінің жұмыстарын қорытындылау жөнінде жиын өткізілді.  

Іс шара Семей қаласының ММУ онкология және визуалды диагностика кафедрасының меңгерушісі, профессор Т.А. Адылхановты туған күнімен құттықтаудан басталды. Онкодиспансер және кафедра ұжымы Тасболат Алпысбесұлын құттықтап, жылы лебіз білдірді, денсаулық және шығармашылық сәттіліктер тіледі.

Бөлім меңгерушілері слайдты баяндамалар дайындады, онда барлық жетістіктер мен проблемалық мәселелер және оларды шешу жолдары айтылды. Сондай-ақ, бөлім басшылары 2018 жылы перспективалық даму бағыттары туралы айтып берді.

Жиын барысында Семей қаласы ӨОД директоры Семей өңірі тұрғындарына онкологиялық көмек көрсетуді одан әрі дамыту үшін бірқатар тапсырмалар берді.

[:en]On January 13, 2018 in the Regional Oncology Center in Semey, the conference was held to summarize the results of all services of the oncological center for 2017.

The event began with the honoring of the head of the Department of Oncology and Visual Diagnostics of the State Medical University of Semey, Professor Adylkhanov T.A. in connection with his birthday. The entire staff of the oncology center and the department warmly congratulated Tasbolat Alpisbeyovych and wished him health and creative success.

Heads of the departments prepared slide reports, where they announced all achievements and problematic issues, and discussed ways to solve them. In addition, the heads of the department told about the promising directions of development in 2018.

In the course of the meeting, the director of Semey Regional Oncology center gave a number of instructions for the further development of oncological assistance to the population of the Semey region.