Абай облысы Денсаулық сақтау басқармасының ядролық медицина және онкология орталығы

Казахстан в 2015 году стал членом Европейского общества исследователей головы и шеи (EuropeanHeadandNeckSociety, EHNS) – это мультидисциплинарная организация, созданная в 2006 году, целью которого является изучение онкологических заболеваний головы и шеи, в т.ч. вопросов их профилактики и ранней диагностики.

Третий год подряд наша страна принимает участие в Европейской неделе ранней диагностики рака головы и шеи под эгидой этой организации, а также Министерства здравоохранения и социального развития РК и Казахского научно-исследовательского института онкологии и радиологии. Европейская неделя ранней диагностики рака головы и шеи реализуется в рамках дорожной карты Государственной программы развития здравоохранения Республики Казахстан «Денсаулык» на 2016-2019 годы. В рамках данного проекта на базе Регионального онкологического диспансера г.Семей 20 июня 2017 года прошел первый этап проекта. Он был посвящен обучению узких специалистов в области оториноларингологии и стоматологии ведущими онкологами Казахстана.

18 сентября 2017 года стартовал второй и основной этап проекта, на базе Регионального онкологического диспансера г.Семей проводится профилактический осмотр населения на раннее выявление рака области головы и шеи. Предварительная запись осуществлялась в период с 10 августа по 18 сентября по бесплатному телефону горячей линий. У жителей города появилась возможность пройти бесплатный осмотр у обученных ранее мультидисциплинарной команды специалистов (онколог, ЛОР, стоматолог). Мероприятие будет проводиться до 22 сентября. Прием ведется ежедневно с 8.00 утра до 20.00 вечера, что удобно и работающему контингенту населения.
[:kz]Қазақстан 2015 жылы бас және мойын зерттеушілері Европалық қоғамының мүшесі болды (EuropeanHeadandNeckSociety, EHNS) – бұл 2006 жылы құрылған мультидисциплинарлық ұйым, оның мақсаты бас және мойынның онкологиялық ауруларын зерттеу, оның ішінде аурудың алдын алу және ерте анықтау мәселелері.

Үшінші жыл қатарынан біздің еліміз осы ұйымның сондай-ақ ҚР денсаулық сақтау және әлеуметтік даму министрлігі және онкология және радиология қазақ ғылыми – зерттеу институтының қолдауымен бас және мойын обырларын ерте анықтаудың Европалық апталығына қатысып отыр. Бас және мойын обырларын ерте анықтаудың Европалық апталығы Қазақстан Республикасы денсаулық сақтау ісін дамытудың 2016-2019 жылдарға арналған «Денсаулық» Мемлекеттік бағдарламасының жол картасы аясында іске асырылып отыр. Аталмыш жоба аясында Семей қаласының өңірлік онкологиялық диспансері базасында 2017 жылдың 20 маусымында жобаның бірінші кезеңі өтті. Ол отоларингология және стоматология салаларында Қазақстанның алдыңғы қатарлы онкологтарының арнайы мамандарды оқытуға арналды.

2017 жылдың 18 қыркүйегінде жобаның негізгі екінші кезеңі жұмысын бастады, Семей қаласы өңірлік онкологиялық диспансері базасында бас және мойын тұстарындағы обырларды ерте анықтау үшін тұрғындарға алдын ала тексерулер жүргізіліп жатыр. Алдын ала жазылу тегін сенім телефоны арқылы 10 тамыздан бастап 18 қыркүйекке дейінгі кезеңде жүргізілді. Қала тұрғындарында алдын ала оқытылған мультидисциплинарлық команда мамандарынан (онколог, ЛОР, стоматолог) тегін тексерілуге мүмкіндік туды. Іс шара 22 қыркүйекке дейін жүргізіледі. Қабылдау күнделікті таңертеңгі сағат 8.00 –ден кешкі сағат 20.00 дейін жүргізіледі, бұл жұмыс істейтін тұрғындар үшін де қолайлы.