Абай облысы Денсаулық сақтау басқармасының ядролық медицина және онкология орталығы

[trp_language language=”ru_RU”]21.04.2017 г., на базе Регионального онкологического диспансера был проведено очередное заседание штаба по разбору запущенных случаев с подведением итогов за I квартал 2017 г.

Заседание прошло под председательством директора РОД г.Семей Сандыбаева М.Н., зам.директора по лечебной работе Бекетовой Б.Б. На мероприятие были приглашены руководители ЛПУ Семейского региона, районные онкологи и сотрудники РОД г.Семей. В первой части заседания был заслушан доклад зам.директора по ОМР Жумыкбаевой Н.К. на тему «Качественные показатели онкологической службы Семейского региона по итогам 1 квартала 2017 года. Работа смотровых кабинетов». Далее с отчетом о деятельности региональной группы МиО за 1 квартал 2017 года, выступила руководитель группы мониторинга и оценки Ахметова М.А.

Во второй части были обсуждены случаи онкологических заболеваний с запущенными формами визуальных локализации. Были выявлены недостатки в работе первичного звена, предложены меры, направленные на улучшении онкологической ситуации. Принята резолюция по решению проблемных вопросов онкологической службы на местах.[/trp_language][trp_language language=”kk”]21.04.2017 ж. Өңірлік онкологиялық диспансердің базасында 2017 жылдың I тоқсаны қорытындыланып, асқыну жағдайларын талдау жөніндегі штабтың кезекті отырысы өткізілді. Отырысқа Семей қаласы ӨОД директоры М.Н.Сандыбаев, директордың емдеу жұмыстары жөніндегі орынбасары Б.Б.Бекетовалар төрағалық етті.

Іс шараға Семей өңірі ЕПМ басшылары, аудан онкологтары және Семей қаласы ӨОД қызметшілері шақырылды. Отырыстың бірінші бөлімінде директордың ӘҰЖ жөніндегі орынбасары Н.К.Жұмықбаеваның «2017 жылдың 1 тоқсанының қорытындысы бойынша Семей өңірі онкологиялық қызметінің сапалы көрсеткіштері. Арнаулы кабинеттердің жұмысы» тақырыбындағы баяндамасы тыңдалды. Одан әрі мониторинг және бағалау тобының жетекшісі М.А.Ахметова 2017 жылдың 1 тоқсанына МиО аймақтық тобының қызметі туралы есептеме жасады.

Екінші бөлімінде визуалды локализациялардың асқыну түріндегі онкологиялық аурулар жағдайы талданды. Бастапқы звено жұмысындағы олқылықтар анықталды, онкологиялық жағдайды жақсартуға бағытталған шаралар ұсынылды. Жергілікті жерлерде онкологиялық қызметтің проблемалы сұрақтарын шешу жөнінде резолюция қабылданды.[/trp_language][trp_language language=”en_US”]On April 21, 2017, regular meeting of the board on analysis of severe cases was held in Regional Oncology Dispensary. The results were summed up for the 1st quarter of 2017.
The meeting was chaired by the director of ROD of Semey, M.N.Sandybaev, deputy director for medical works, B.B.Beketova. Heads of healthcare facilities of the Semey Region, district oncologists and employees of ROD of Semey were invited to the event. In the first part of the meeting, N.K.Zhumykbayeva, Deputy Director for GMW presented report on “Qualitative indicators of oncological service of Semey Region based on the results of the 1st quarter of 2017. Operation of examination rooms”. Further, head of monitoring and evaluation group, M.A.Akhmetova presented report on activities of regional M&E group for the 1st quarter of 2017.
In the second part, severe cancer cases with visual localization were discussed. Shortcomings in the work of primary care were identified and measures aimed at improving oncological situation were proposed. Resolution was adopted to address problematic issues of oncological service at working places.
[/trp_language]