Абай облысы Денсаулық сақтау басқармасының ядролық медицина және онкология орталығы

[trp_language language=”ru_RU”]Дорогие коллеги! От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником – Днем медицинского работника. Особую благодарность хочу выразить ветеранам медицины, которые, отдав всю свою жизнь здравоохранению, сейчас находятся на заслуженном отдыхе, а многие продолжают работать, делясь своим бесценным жизненным и практическим опытом с молодежью.

Выражаю слова признательности всем, кто и в праздничный день будет находиться на своём посту – дежурить в больницах, роддомах, бригадах «скорой помощи». В этом специфика профессии медика – человека, к которому идут с надеждой на исцеление.

Главой государства поставлена перед нами задача – войти в число 30 конкурентоспособных стран мира, что означает дальнейшее развитие здравоохранения наряду с другими секторами экономики. Я уверен, что казахстанские врачи достойно справятся с данной задачей.

Медицина – это динамично развивающаяся отрасль, в которой последние достижения науки должны быть на вооружении у медиков и служить на благо здоровья. Сегодня от медицинского работника требуется не только самоотдача, но и постоянное развитие, работа над собой, освоение новых технологий.

При всех достижениях системы здравоохранения главной фигурой в медицине остается человек: врач, медсестра, фельдшер и все работники системы, которые вносят свой вклад в укрепление здоровья и сохранение жизни.

Еще раз хочу поблагодарить вас за ваш труд. Желаю успехов в профессиональной деятельности, уверенности в будущем, крепкого здоровья и семейного благополучия![/trp_language][trp_language language=”kk”]Құрметті әріптестер! Сіздерді шын жүректен кәсіби мереке – Медицина қызметкерлері күнімен құттықтаймын. Бүкіл ғұмырын денсаулық сақтау ісіне беріп, қазіргі уақытта құрметті демалыстағы, ал көбі өзінің өмірлік және іскерлік тәжірибесімен жастармен бөлісіп, қызмет етуді жалғастырып жүрген медицина ардагерлеріне ерекше алғыс білдіргім келеді.

Мереке күні өзінің жұмыс орнында болып, ауруханаларда, перзентханаларда, «жедел жәрдем» бригадаларында кезекшілік ететін барлық қызметшілерге алғыс сөзімді айтамын. Сауығыпкетем деген үмітпен алдына баратын, дәрігер-адам мамандығының ерекшелігі де осында.

Елбасы алдымызға әлемнің бәсекеге қабілетті 30 елінің қатарына енуге міндет қойды, бұл денсаулық сақтаудың экономиканың басқа да секторларымен қатар одан әрі дамуын білдіреді. Қазақстандық дәрігерлер аталмыш міндетті ойдағыдай орындайды деп сенемін.

Медицина – бұл ғылымның соңғы жетістіктері дәрігерлердің қолындағы құрал болып, денсаулық жолында қызмет ететін, динамикалық тұрғыда дамып келе жатқан сала. Бүгінгі күні медицина қызметкері басы бүтін жұмысқа береліп қана қоймай, үнемі даму үстінде болуы және жаңа технологияларды меңгеруде өзімен жұмыс жасай білуі керек.

Денсаулық сақтау жүйесінің барлық жетістіктері кезінде медицинада басты фигура – адам болып қалады: денсаулықты нығайту және өмірді сақтап қалуға өз үлестерін қосатын дәрігер, мейірбике, фельдшер және осы жүйенің барлық қызметшілері.

Еңбектеріңіз үшін тағы да алғыс білдіремін. Кәсіби қызметтеріңізге сәттілік, болашаққа сенім, мықты денсаулық және отбасылық бақыт тілеймін!
[/trp_language][trp_language language=”en_US”]Dear Colleagues! I sincerely congratulate you on your professional holiday, Day of Medical Worker. I want to express my special gratitude to veterans of medicine that devoted their entire lives to healthcare, and are now on well-deserved retirement. Many of them continue to work, share their invaluable life and practical experience with young specialists.
I would like to express my gratitude to all those who will be at their working post on the holiday – in hospitals, maternity hospitals, ambulance crews. This is specifics of medical profession, a person to whom patients come with hope to be healed.
The head of state has set an objective for us – to be in top 30 competitive countries of the world. Such goal also includes further development of healthcare along with other sectors of economy. I am sure that Kazakhstani doctors will do their best in this direction.
Medicine is a dynamically developing sector that should include the latest achievements of science to assist physicians and serve for the benefit of good health. Today, a medical worker should be not only dedicated but also develop, self-improve, and mastering new technologies on constant basis.
Despite of all achievements of healthcare system, a human still remains to be the main driver in the medicine. These are doctors, nurses, paramedics and all employees of the sector who contribute to improving health and saving lives.
Once again I want to thank you for your work. I wish you success in your professional activities, happy future, good health and family happiness!
[/trp_language]